Незалежна медійна рада відповіла на пропозицію OCCRP скасувати рішення щодо присвяченої офшорам Порошенка програми «Слідства.інфо»

15 Квітня 2016
2850

Незалежна медійна рада відповіла на пропозицію OCCRP скасувати рішення щодо присвяченої офшорам Порошенка програми «Слідства.інфо»

2850
Незалежна медійна рада звернулася до Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з роз’ясненнями своїх функцій та повноважень щодо здійснення експертної оцінки присвяченого офшорам Петра Порошенка випуску програми «Слідство.інфо». Текст листа, адресованого редактору OCCRP Дрю Саллівану, є в розпорядженні редакції «Детектора медіа»
Незалежна медійна рада відповіла на пропозицію OCCRP скасувати рішення щодо присвяченої офшорам Порошенка програми «Слідства.інфо»

Автори листа пояснюють, що Незалежна медійна рада – це ініціатива громадянського суспільства, започаткована п’ятьма провідними українськими медійними громадськими організаціями: Інститутом Медіа Права, Internews Ukraine, фундацією «Суспільність», Інститутом масової інформації та «Детектор медіаю». Незалежна медійна рада не має жодного стосунку чи підтримки з боку державної влади, її рішення є експертними та не мають юридичних наслідків. Також рада не має інструментів для застосування санкцій.

«Одна з причин створення Незалежної медійної ради – наполеглива потреба вдосконалити етичні та професійні стандарти в українських ЗМІ, особливо в часи інформаційної війни та величезного поширення і впливу російської пропаганди. Зіткнувшись із цими проблемами, український медіаринок просто не може собі дозволити рухатися шляхом непрофесіоналізму та маніпуляцій, якими активно займаються російські ЗМІ. Після подій Євромайдану очікування та вимоги українців до якості ЗМІ є вищими, ніж будь-коли раніше, і медіа мають вчитися відповідати цим новим очікуванням.

Відповідно до нашого статуту, Незалежна медійна рада може брати до розгляду будь-який випадок або суперечку, які стосуються медіа та/або журналістів, стосовно яких до нас може звернутися будь-яка юридична чи фізична особа, або ми навіть можемо звертати на них увагу з власної ініціативи», - йдеться в листі.

«Детектор медіа» наводить повний текст листа українською та англійською:

«Шановний Дрю,

Дякуємо за вашого листа. Ми, члени Незалежної медійної ради, переконані, що згуртованість та взаємна підтримка є визначними для безперешкодного розвитку журналістики, і раді, що в українських журналістів є надійні міжнародні колеги із Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), які готові їх підтримати. Від імені Незалежної медійної ради б хотіли відповісти на ваш лист. Зауважте, що від Фонду «Відродження» ви також можете отримати відповідь, оскільки наша рада і фонд є окремими інституціями, що діють незалежно одна від одної. Крім того, ми не маємо повноважень коментувати заяви Фонду «Відродження».

Щодо піднятих у вашому листі питань повідомляємо:

Незалежна медійна рада (НМР) є громадською ініціативою, яку заснували 5 провідних українських медійних/громадських організацій: Інститут медіа права, Інтерньюз-Україна, Фундація «Суспільність»,  Інститут масової інформації та Детектор медіа (Детектор Медіа). Кожна з цих організацій може делегувати до НМР 3 членів (двох – із самої організації та одного зовнішнього експерта). На даний час НМР складається із 14 членів. Рішення ухвалює проста більшість. Ані голова НМР, ані його секретарі не мають жодних привілеїв при голосуванні. З будь-якого питання кожен член НМР має право висловити свою незгоду або думку на підтримку, що стає невід’ємною частиною рішення Ради. Одностайність при голосуванні є досить рідкісною, оскільки члени Ради представляють широке коло політичних, культурних, соціально-економічних поглядів.

НМР не має жодного зв’язку з державними органами влади чи підтримки з їхнього боку. Прийняті нею рішення – це експертні рішення, що ґрунтуються на авторитеті та репутації її членів серед українського медійного середовища і не мають жодних юридично обов’язкових наслідків. Більше того, НМР не має жодних інструментів для застосування санкцій. Створення Ради розглядається, як спроба запровадити саморегулювання медіа в Україні шляхом надання експертних висновків по спірним ситуаціям у галузі. Таким чином, наші рішення представляють позицію членів НМР з питань, що вважаються важливими для громадськості та для медіа-спільноти.

Однією з причин створення НМР була нагальна потреба покращити етичні та професійні стандарти роботи українських медіа, особливо в часи інформаційної війни і масованого поширення та впливу російської пропаганди. За таких умов українська медіа-галузь просто не може дозволити собі йти шляхом непрофесіоналізму та маніпуляцій, якими послуговуються російські ЗМІ. Після подій Євромайдану очікування та потреби українського суспільства щодо якості медіастали вищими, ніж коли-небудь до того, і ЗМІ належить ще багато чому навчитися, щоб задовольняти ці нові очікування.

За Статутом НМР може розглядати будь-які справи чи спори за участі медіа та/або журналістів, що були передані нам будь-якою фізичною чи юридичною собою, або з нашої власної ініціативи.

У випадку зі Слідство.Інфо відповідний запит зробив Зураб Аласанія, очільник нещодавно створеного українського суспільного мовлення, який сам є членом НМР. Він подав заяву і, отже, визнав себе стороною конфлікту, тому усунув себе від розгляду цієї справи. З цієї ж причини він не бере участі у голосуванні по цій справі. Наталя Гуменюк, також член НМР і голова Громадського ТБ, до складу якого входить Слідство.Інфо, теж не буде голосувати.

Пан Аласанія повідомив НМР, що має певні зауваження щодо якості слідства, здійсненого Слідство.Інфо, і попросив команду допрацювати програму перед запуском її до ефіру на суспільному мовленні. Однак його прохання було відхилене, і команда наполягла на трансляції програми в поточній версії.

НМР вирішило запросити команду Слідство.Інфо представити їхню позицію у цій справі, відповідна зустріч відбулася 08 квітня 2016 р., на якій Слідство.Інфо мало можливість представити свої міркування та відповісти на питання членів НМР. Само собою зрозуміло, що участь у зустрічі є цілком добровільною для команди Слідство.Інфо, тобто у нас немає жодних інструментів зобов’язати їх приходити і давати пояснення. Важливим свідченням того, що Слідство.Інфо готове співпрацювати з нами було те, що у день засідання вони передали на розгляд Ради іншу скаргу. Ми вважаємо такий вчинок певним знаком, що нам довіряють щодо тієї ролі та функції, які ми виконуємо.

Сподіваємося, що описане вище допоможе зрозуміти нашу роль та завдання у галузі медіа в Україні. Ми поважаємо позицію всіх наших сторін і ретельно вивчатимемо всі складові у ході наших обговорень. Водночас, хотіли б сподіватися, що всі зацікавлені сторони також будуть поважати свободу з висловлення нашої думки щодо питання на розгляді.

Дякуємо за розуміння,

З повагою,

Члени Незалежної медійної ради України»

«Dear Drew,

Thank you very much for your letter. We, the members of the Independent Media Council, are convinced that solidarity and mutual support are crucial for the free development of journalistic profession and we are glad that Ukrainian journalists have good international colleagues from OCCRP, who are ready to stand by their side. In this email we would like to respond to your letter on behalf of the Independent Media Council. Please note that you may receive separate response from the Renaissance Foundation as we are two independent institutions which are not interconnected and function separately from each other. We are, thus, not in a position to comment on any statement made by the Renaissance Foundation.

With regard to the issues raised in your letter, we would like to mention the following:

Independent Media Council (hereinafter – IMC) is a civil society initiative established by the 5 leading Ukrainian media/civil society organizations, namely: Media Law Institute, Internews Ukraine, Souspilnist Foundation, Institute of Mass Information, and Telekritika (Detector Media). Each of these organizations can delegate 3 members to the IMC (2 members – from inside the organization and 1 member being an external expert). At present, IMC has 14 members. Decisions are adopted by the simple majority of them. Neither the head of the IMC, nor its secretaries has any prevalence in voting procedure. Each member of the IMC has a right to express his or her dissenting or concurring opinion in each case, which becomes an indispensable part of the Council’s decision. Unanimous vote is a rather rare situation as members of the Council represent a wide range of political, cultural, social and economic views.

IMC has no connection to or any support from the state authorities. Its decisions are merely expert decisions, based on the authority and the reputation of its members among Ukrainian media environment, and have no legally binding effect. Likewise, IMC has no tools to impose sanctions. Creation of the IMC is seen as an attempt to introduce self-regulation in the media field in Ukraine through provision of expert opinions vis-à-vis disputes/controversial situations in the media sector. Thus, our decisions represent the position of the members of the IMC on the issues seen as important for the public and media profession.

One of the reasons behind creation of the IMC is a persistent need to improve ethical and professional standards of the Ukrainian media, especially in times of the information war and overwhelming spread and influence of the Russian propaganda. Faced with these challenges, Ukrainian media sector simply cannot afford to follow the path of non-professionalism and manipulations actively pursued by the Russian media. Following EuroMaidan events, Ukrainian public expectations and needs vis-à-vis media quality are higher than ever before and media are still to learn how to meet these new expectations.

According to our Statute, IMC may take into consideration any case or dispute involving media and/or journalists which may be referred to us by any legal or physical person or even taken into consideration at our own initiative.

In the case of Slidstvo.Info, the application was made by Zurab Alasaniia, the head of the recently established Ukrainian Public Broadcaster and a member of the IMC himself. He filed an application and was, thus, considered a party to the conflict and removed from our deliberations on the case. For the same reason, he will not cast his vote in this case. Nataliya Gumenyuk, also member of the IMC and head of the Hromadske TV, to which Slidstvo.Info is a part, will not vote in this case either.

Mr Alasaniia informed the IMC that he had certain comments as to the quality of the investigation produced by the Slidstvo.Info and asked the team to improve the programme before broadcasting it by the Public Broadcaster. However, such a suggestion was rejected and the team insisted on broadcasting the programme as it was.

IMC then decided to invite the team of Slidstvo.Info to present its position in the case and the respective meeting was held on April 08, 2016, where Slidstvo.Info had the possibility to share their stance on the issue and to answer questions from the IMC members. Needless to say that participation in the meeting was completely voluntary at the side of the Slidstvo.Info team, e.g. we have no instruments whatsoever to force them to come and to talk to us. An important indication of Slidstvo.Info team’s willingness to cooperate with the IMC further has been the fact that on the day of our meeting they submitted another complaint for consideration by the Council. We regard this fact as a certain sign of trust in our role and function from their side.

We hope the above mentioned was helpful in clarification of our role and tasks in the Ukrainian media field.We do respect the positions of all parties to this case and we will assess them thoroughly over the course of our deliberations. At the same time, we hope that our freedom to express ourselves on the issue will be respected by all the interested sides too.

Thank you for understanding,

Sincerely yours,

Members of the Independent Media Council, Ukraine»

Нагадаємо, 3 квітня на трьох каналах - «Громадському ТБ», «UA:Першому» та каналі «24» - було показано розслідування програми «Слідство.Інфо» (проект «Громадського ТБ») «Подвійне життя президента» із циклу «Офшори державного рівня» щодо офшорних компаній Президента України Петра Порошенка, яке викликало професійну дискусію.

5 квітня Редакційна рада «Громадського телебачення» розглянула це дослідження на предмет дотримання редакційних стандартів. На думку редакційної ради, сюжетна лінія подій в Іловайську (на якій акцентується в розслідуванні про офшорні компанії Петра Порошенка) важлива для повного розуміння контексту подій, наведених у розслідуванні. Але стилістика подачі розслідування та надмірне використання архівних кадрів подій на сході України відволікає глядача від суті розслідування про офшори президента, зміщує сприйняття у площину емоцій.

Згодом виконавча директорка «Громадського телебачення» Катерина Горчинська назвала розслідування «Слідства.інфо» щодо президентських офшорів чесною помилкою.

11 квітня міжнародний фонд «Відродження» висловив розчарування з приводу реакції журналістів «Слідства.Інфо» на аргументовану критику їхнього розслідування щодо офшорних компаній Президента України Петра Порошенка. На думку фонду «Відродження», журналістська хвороба «права на абсолютну істину» підриває суть свободи слова, заміщуючи її простором компромату і маніпуляцій. «Немовби чесна позиція верховного судді, зайнята розслідувачами прихованої корупції, здатна перетворитися на свою протилежність, провокуючи розвиток масової недовіри до інформаційної місії ЗМІ», - застерігають представники фонду.

13 квітня Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) направив листа до міжнародного фонду «Відродження» та Незалежної медійної ради, в якому рекомендував скасувати ще не прийняте на той момент рішення останньої щодо присвяченого офшорам Петра Порошенка випуску програми «Слідство.інфо»

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
2850
Читайте також
07.04.2016 11:55
Олександр Михельсон
3 488
06.04.2016 11:00
Отар Довженко
8 767
04.04.2016 14:40
Наталія Лигачова
7 217
03.04.2016 20:04
Діана Дуцик
для «Детектора медіа»
3 564
Коментарі
0
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду