Закон України "Про рекламу"нова редакція

18 Липня 2002
33283
18 Липня 2002
10:59

Закон України "Про рекламу"нова редакція

33283
Цей Закон визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:.
Закон України "Про рекламу"нова редакція
І. Внести зміни до Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради 1996 р., N39, ст.181; №10, ст. 36; 1999 р., №34, ст. 274; 2001 р., №31, ст. 150), виклавши його в такій редакції: "ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО РЕКЛАМУ"

Цей Закон визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виробник реклами ? особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

внутрішня реклама - реклама, що розповсюджується у будь-якій формі всередині будинків, приміщень, споруд та у вітринах споруд за угодою з їх власниками або уповноваженими ними органами (особами);

елементи торгівельних місць ? будь-які технічні засоби, устаткування, матеріали тощо, якими обладнуються торгівельні місця і на яких може розміщуватися інформація про продукцію та/або знаки для товарів та послуг;

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих просто неба, а також на зовнішніх поверхнях будинків та споруд, на опорах вуличного освітлення, над проїжджою частиною вулиць і доріг, на елементах вуличного обладнання тощо;

комерційна реклама - реклама, яка розповсюджується у будь-якій формі та у будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого отримання прибутку;

недобросовісна реклама - це реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження;

особа - фізична особа, юридична особа будь-якої форми власності, постійне представництво нерезидента в Україні;

порівняльна реклама - реклама, що містить порівняння з конкретною продукцією чи діяльністю особи;

продукція - товари, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти інтелектуальної власності, ідеї;

реклама - спеціальна інформація про особу чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі, з допомогою будь-яких засобів, призначена для невизначеного кола осіб, формує або підтримує зацікавленість та сприяє реалізації продукції;

реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту і метрополітені;

рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до споживача у будь-якій формі та у будь-який спосіб;

розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими рекламними засобами;

соціальна реклама - реклама здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони довкілля, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення тощо, яка не має на меті отримання прибутку. У такій рекламі не повинні згадуватися конкретна продукція та/або її виробники;

споживач реклами - невизначене коло осіб, на яких спрямована реклама;

спонсор - особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), об'єктів інтелектуальної власності, що їй належать;

телеторгівля - пряма публічна пропозиція або представлення товарів чи послуг, у тому числі нерухомості, з метою їх безпосереднього продажу через телемагазин.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані із розповсюдженням та споживанням реклами на території України

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з розповсюдженням інформації, обов'язко-вість оприлюднення якої визначено іншими законами України.

Стаття 3. Законодавство про рекламу

1. Законодавство України про рекламу складається з цього Закону та інших правових актів, які регулюють відносини в сфері реклами.

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'я-зковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекламу, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Реклама як предмет авторського права

Використання реклами, яка повністю або частково є предметом авторського права та суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Стаття 5. Реклама імені (назви) та знаку для товарів і послуг спонсорів

1. У створенні теле-, радіопередач, підготовці матеріалів для інших засобів масової інформації, організації театрально-концертних, спортивних та інших заходів можуть брати участь спонсори. У таких матеріалах та під час проведення таких заходів не дозволяється робити посилання рекламного характеру щодо властивостей продукції спонсорів.

2. Не можуть виступати спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують продукцію, виробництво або розповсюдження якої заборонені на території України.

3. Не дозволяється спонсорування імені (назви) та знаку для товарів і послуг, а також продукції, виробництво та/або розповсюдження якої заборонено на території України.

Стаття 6. Мова реклами

1. Мовами реклами у відповідності до статті 10 Конституції України є українська мова, російська та інші мови національних меншин України. Мову реклами рекламодавець визначає самостійно без обмежень.

2. Знаки для товарів і послуг, у тому числі ті, об'єк-тами яких є логотипи (словесні позначення), промислові знаки, зареєстровані у встановленому порядку, або на які встановлено дату пріоритету, або ті, що охороняються на території України згідно з її міжнародними договорами, можуть розповсюджуватися та подаватися в рекламі мовою оригіналу.

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ

Стаття 7. Принципи рекламної діяльності

Основними принципами рекламної діяльності є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.

Стаття 8. Загальні вимоги до реклами

1. У рекламі забороняється:

- поширювати інформацію щодо продукції, виробництво або реалізацію якої заборонено законодавством України;

- вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичними поглядами, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, за іншими обставинами або такі, що дискредитують продукцію інших осіб;

- подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства України, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

- використовувати засоби і технології, які безпосередньо діють на підсвідомість споживача;

- наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованою продукцією;

- використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України та звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, крім випадків, передбачених законодавством;

- рекламувати продукцію, яка підлягає обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація якої вимагає наявності ліцензії, у разі відсутності відповідних сертифікату, ліцензії;

- вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди останньої;

- імітувати (копіювати або наслідувати) загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі іншої продукції, якщо інше не передбачено законодавством України про авторське право та суміжні права;

- рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі (обсягу) всієї реклами.

2. Рекламодавець зобов'язаний надати виробнику реклами документальні підтвердження достовірності інформації, необхідної для виробництва реклами, а на вимогу розповсюджувача реклами - документи, необхідні для розповсюдження реклами.

3. Розповсюджувач реклами зобов'язаний на вимогу споживача реклами надати йому інформацію про повну назву та адресу рекламодавця.

Стаття 9. Ідентифікація реклами

1. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи засобів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу. Під час трансляції рекламних блоків телеорганізація зобов'язана використовувати постійний логотип.

2. Реклама на телебаченні і радіо повинна бути чітко відокремлена від інших програм на її початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео- комбінованих засобів, титрів, логотипу або коментарів ведучих.

3. Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, який цілеспрямовано привертає увагу споживачів реклами до об'єкту інтелектуальної власності, конкретної марки (моделі, артикулу) продукції або до її виробника для формування інтересу і сприяння реалізації продукції, або містить вихідні дані (реквізити) особи, що виробляє та/або розповсюджує зазначену продукцію, вважається рекламою і має бути вміщений під рубрикою "Реклама" чи "На правах реклами".

4. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розиграшів призів тощо повинна містити інформацію про умови, місце та строки їх проведення. Інформація про будь-які зміни в умовах, місці та строках проведення конкурсів, лотерей, розиграшів призів тощо має подаватися у той же спосіб.

Стаття 10. Недобросовісна реклама

1.Недобросовісна реклама заборонена.

Прийоми та спеціальні ефекти, мета яких ? привернути увагу або викликати сміх чи інші позитивні емоції і які при цьому не створюють неправильного розуміння споживачем реклами таких прийомів, не вважаються недобросовісною рекламою.

2. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають органи державної влади, визначені у статті 31 цього Закону.

3. Відповідальність за недобросовісну рекламу несе рекламодавець.

Стаття 11. Порівняльна реклама

1. Реклама, яка містить порівняння з конкретною продукцією, чи діяльністю особи, заборонена.

2. Порівняння в рекламі визнається правомірним, якщо наведені відомості про продукцію підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів.

Стаття 12. Соціальна реклама

1. Особи, які на безоплатній основі вироб-ляють і розповсюджують соціальну рекламу, передають свої майно і кошти іншим особам для виробництва і розповсюдження соціальної реклами, користуються пільгами, передбаченими законодавством України про благодійну діяльність.

2. Розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, повинні розміщувати соціальну рекламу органів державної влади, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу (друкованої площі), відведеного для реклами.

3. Засоби масової інформації, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані надавати рекламні послуги на пільгових умовах навчальним закладам, медичним та культурним установам, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, організаціям інвалідів, якщо реклама розповсюджується не з метою одержання прибутку.

Стаття 13. Реклама на телебаченні і радіо

1.Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків на кожну годину мовлення для телерадіоорганізацій будь-якої форми власності. Ця вимога не поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення.

2. Забороняється переривати з метою розміщення реклами трансляції сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, офіційних державних заходів і церемоній, виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного Суду України, народних депутатів України, членів Уряду України.

3. Трансляції концертно-видовищних і спортивних програм тривалістю понад 45 хвилин можуть бути перервані для реклами лише один раз за повний 45-хвилинний проміжок часу. Забороняється переривати рекламою кіно- та телефільми. Реклама може бути розміщена перед початком фільму або перед початковими титрами чи після них; після закінчення фільму, або перед кінцевими титрами чи після них.

4. Забороняється реклама у передачах, розрахованих на дитячу (до 14 років) аудиторію.

5. Рекламні блоки мають бути відокремлені від передачі за допомогою аудіо- та(чи) візуальних засобів. Забороняється використовувати чи імітувати для цієї мети сигнали спеціальних служб та(чи) телефонні дзвінки.

6. Ведучі, диктори та інші учасники телерадіопередачі за межами часу, відведеного для реклами, не мають права спеціально демонструвати товари або продукцію чи характеризувати їх споживчі якості як прямо, так і опосередковано (за допомогою одягу, зовнішнього оформлення, зображення тощо).

7. Телерадіопрацівникам забороняється займатися рекламою під виглядом інформації: вказувати реквізити виробника продукції чи послуг, адресу, контактний телефон, рахунок, комерційні ознаки продукції.

8. Телерадіоорганізаціям України забороняється розміщувати у своїх програмах рекламну продукцію нерезидентів без її оплати в Україні

9. Граничні розцінки на рекламу, що розповсюджується загальнонаціональними та Суспільним каналами мовлення, встановлюються відповідно до законодавства України.

10. Інформація про власний продукт телерадіокомпаній як така, що задовольняє потреби слухачів і глядачів, є відкритою інформацією.

Стаття 14. Телеторгівля

1. Телеторгівля має легко розпізнаватися як така і повинна однозначно відокремлюватися від інших частин телевізійної програми візуальними та/або акустичними засобами для сприйняття зором та/або слухом.

2. При функціонуванні телеторгівлі (телемагазинів) не дозволяється користуватися технічними прийомами, які діють на підсвідомість. Приховані форми телеторгівлі забороняються.

3. Телеторгівля не повинна вводити споживачів в оману чи завдавати шкоди їх інтересам.

4. Тривалість телеторгових блоків на каналах, не призначених виключно для телеторгівлі, не може перевищувати двох годин щодобово.

5. Не допускається телеторгівля ліками та пропозиції щодо способів лікування. Заборона чи обмеження реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв, прийняті у цьому Законі, застосовуються і до телеторгівлі.

6. Забороняється телеторгівля без надання споживачеві даних, які ідентифікують постачальника товару, виконавця робіт (послуг) і, якщо купівля передбачає передоплату, - його адресу.

Стаття 15. Реклама у друкованих засобах масової інформації

Обсяг реклами, її тематика в друкованих засобах масової інформації визначаються ними самостійно. Друковані засоби, що розповсюджуються за передплатою, зобов'язані в умовах передплати зазначати кількість реклами в загальному обсязі видання.

Стаття 16. Реклама з використанням електронного, телефонного та/чи документального електрозв'язку

1. Забороняється використовувати в комерційній рекламі безоплатні номери телефонів міліції, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та інших аналогічних служб.

2. Реклама за допомогою електронного, телексного та факсимільного зв'язку за відсутності спеціального запиту одержувача забороняється, крім одноразового розсилання реклами обсягом не більше однієї сторінки на одну адресу в часовому інтервалі з 21 години до 7 години за місцевим часом.

3. Реклама послуги, що надається з використанням місцевого, міжміського або міжнародного електронного, телефонного зв'язку, при розповсюдженні її в рекламних засобах має містити точну інформацію про:

- платний чи безплатний характер послуги та її вартість;

зміст запропонованої послуги;

- вікові та інші обмеження, встановлені чинним законодавством і виробником послуги щодо кола споживачів послуги;

- платне використання каналу телефонного зв'язку і вартість однієї хвилини його використання для отримання послуги у відповідному регіоні.

Ця інформація повинна друкуватись шрифтом розміром не менше половини розміру шрифту, яким набрано номер телефону, що використовується для надання рекламованої послуги.

4. Реклама з використанням електронного, телефонного та/чи документального електрозв'язку повинна мати реквізити відправника.

Стаття 17. Зовнішня реклама

1. Спеціальні конструкції, на яких розміщується реклама, встановлюються на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами відповідно до типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, без втручання у форму та зміст реклами. Плата за видачу дозволів не справляється.

Розміщення спеціальних конструкцій на територіях та об'єктах, що не перебувають у комунальній власності, узгоджується лише з їх власниками або уповноваженими ними органами (особами).

2. Реклама власників (орендарів) на спорудах та будівлях чи у вітринах споруд, що знаходяться у їх власності (оренді), не потребує отримання дозволу виконавчого органу відповідної ради.

3. Вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами:

- розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон пам'яток історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади;

- зовнішня реклама повинна розміщуватись з дотриманням вимог техніки безпеки та забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування, а також за умови, що така реклама не повторює чи не імітує зображення дорожніх знаків;

- освітлення реклами на спеціальних конструкціях не повинно викликати засліплення учасників дорожнього руху а також квартир у житлових будинках вздовж проїжджої частини вулиць і доріг;

- фундаменти наземних спеціальних конструкцій, що виступають над поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені;

- опори наземних спеціальних конструкцій, що розташовані вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- спеціальні конструкції, що розміщуються над проїжджою частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинні розташовуватись на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього;

- у місцях, де дорога, вулиця межують з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

4. Забороняється розташовувати наземні спеціальні конструкції:

- на пішохідних доріжках і алеях;

- на квітниках і газонах без погодження з власниками або уповноваженими ними органами (особами);

- у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

- поза населеними пунктами на відстані менш ніж 8 метрів від краю проїжджої частини.

5. Забороняється без погодження з власниками або уповноваженими ними органами (особами) розміщувати рекламу методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будинків, будівель і споруд.

6. Інші обмеження та заборони щодо розміщення зовнішньої реклами встановлюються виключно законами України.

Стаття 18. Внутрішня реклама

1. Розміщення внутрішньої реклами погоджується з власником місця її розташування (без втручання у форму та зміст реклами).

2. Забороняється розміщення внутрішньої реклами у приміщеннях центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та спеціальних загальноосвітніх закладах освіти.

Ці обмеження не поширюються на соціальну рекламу.

3. Інформація про продукцію, розміщена на елементах торгівельних місць, не є рекламою.

Стаття 19. Реклама на транспорті

1. Розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами) без втручання у форму та зміст реклами;

2. Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати вимогам безпеки та правил дорожнього руху.

3. Не дозволяється розміщення на транспортних засобах реклами, яка повторює (чи імітує) кольорографічні схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів, реклами із нанесенням світлоповертаючих матеріалів чи реклами, яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами.

4. Забороняється розповсюдження комерційної реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, в портах та аеропортах.

Стаття 20. Реклама під час демонстрації кіно- та відеопродукції

Забороняється переривати для реклами демонстрацію художніх і документальних фільмів у кінотеатрах, відеосалонах та інших закладах, де здійснюється публічний показ кіно-, відео-, слайдфільмів.

Стаття 21. Обмеження щодо реклами, розрахованої на неповнолітніх

1. Забороняється реклама:

- з використанням зображень неповнолітніх, які споживають або використовують продукцію, призначену безпосередньо для дорослих чи заборонену для придбання або споживання неповнолітніми;

- з інформацією, яка може підірвати авторитет дорослих та довіру до них неповнолітніх;

- з вміщенням прямих закликів до дітей придбати продукцію або звернутись до третіх осіб з проханням зробити покупку, яка використовує легковірність чи брак досвіду у неповнолітніх;

- з використанням справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

2. Реклама не повинна містити тверджень або зображень неповнолітніх у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати шкоди неповнолітнім або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення неповнолітніх до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.

РОЗДІЛ III. ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 22. Реклама лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг

1. Допускається реклама лише таких лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що в установленому порядку дозволені до застосування на території України центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я.

2. Забороняється реклама лікарських засобів, які:

- вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря;

- містять наркотичні або психотропні речовини.

3. Забороняється реклама допінгових препаратів для їх застосування у спорті.

4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг повинна містити:

- повну (зокрема і міжнародну) фармакологічну назву лікарського засобу та назву виробника;

- інформацію щодо застосування лікарського засобу;

- протипоказання для застосування лікарського засобу та можливі побічні ефекти;

- загальні застереження щодо застосування лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг;

- чітку рекомендацію обов'язкового уважного ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до медичних товарів.

5. Реклама не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, медичних послуг забороняється розміщення:

- відомостей, які можуть справляти враження, що за умови їх вживання чи застосування медична консультація з фахівцем не є необхідною;

- відомостей про те, що лікувальний ефект від їх вживання чи застосування є абсолютно гарантованим;

- зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

- тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг;

- тверджень, що сприяють можливості самостійної постановки діагнозу для деяких хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичної продукції, що рекламується;

- посилань на лікарські засоби, вироби медичної техніки, медичні послуги як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові по відсутності побічних ефектів;

- порівнянь з конкретними лікарськими засобами, медичною технікою та медичними послугами з метою посилення рекламного ефекту;

- посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики та лікування;

- рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, вчених, медичних закладів та організацій;

- спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії від окремих осіб;

- зображень і згадок імен популярних людей та авторитетних організацій;

- інформації, що може вводити споживача в оману відносно складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу.

7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки та методів лікування забороняється участь лікарів, наукових медичних працівників, інших медичних професійних працівників.

8. Забороняється вміщувати в рекламі про лікарські засоби, інформацію про те, що цей лікарський засіб є продуктом харчування, косметичним або іншим продуктом для вживання.

9. У рекламі косметичних засобів, харчових продуктів, вітамінних та інших харчових добавок забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не були доведені виробником та не підтверджені у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я.

10. Забороняється реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу;

11. Забороняється реклама діагностики або лікування, які не грунтуються на безпосередньому контакті лікаря з пацієнтом.

12 Положення цієї статті не поширюються на рекламу, яка розміщується виключно у спеціалізованих виданнях, призначених. для медичних установ та лікарів.

Стаття 23. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв

1. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв:

- забороняється на продукції та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб, яким не виповнилося 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;

- забороняється на перших і останніх сторінках газет, обкладинках журналів та інших періодичних видань;

- не повинна включати зображення популярних осіб;

- забороняється з використанням як фотомоделей осіб, яким не виповнилося 25 років;

- не повинна містити зображення процесу паління або іншого споживання тютюнових виробів чи алкогольних напоїв;

- не може розташовуватися ближче ніж за 200 метрів від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти, в яких навчаються діти віком до 18 років;

- не може містити тверджень, що паління або вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху в спортивному, соціальному, сексуальному або інших аспектах, та які створюють враження, що вживання алкогольних напоїв чи тютюнопаління справляють стимулюючий, заспокійливий вплив або можуть сприяти розв'язанню особистих проблем;

- не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв чи тютюнопаління або негативно розцінювати факт утримування від вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

- не повинна зображати медичних працівників або людей, які мають вигляд медичних працівників.

2. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів на телебаченні і радіо забороняється.

3. На рекламі тютюнових виробів повинна подаватись інформація про вміст у них шкідливих для здоров'я людини речовин та їх кількість.

4. Забороняється реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв у закладах соціально-культурного призначення, де відбуваються масові видовищні заходи (крім спеціальних виставочно-презентаційних рекламних заходів).

5. Забороняються такі види діяльності з рекламування тютюнових виробів та алкогольних напоїв:

- будь-яке безкоштовне розповсюдження зразків тютюнових виробів;

- будь-яке безкоштовне розповсюдження зразків алкогольних напоїв (крім спеціальних виставочно-презен-таційних заходів);

- спонсорування заходів, призначених переважно для осіб до 18 років, якщо при цьому використовуються назва або зображення тютюнових виробів чи алкогольних напоїв;

- розповсюдження та продаж товарів (футболок, головних уборів, ігор тощо) з використанням назви та товарного знаку тютюнових виробів та алкогольних напоїв -особам, які не досягли 18-річного віку;

- спонсорування на радіо і телебаченні з використанням знаків для товарів та послуг, що належать виключно тютюновим виробам.

6. В усіх випадках реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв повинна супроводжуватись текстами попередження такого змісту: "Міністерство охорони здоров'я попереджує: паління шкідливе для вашого здоров'я", "Міністерство охорони здоров'я попереджує: зловживання алкоголем шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 5 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Елементи торгівельних місць не повинні супроводжуватися текстами попереджень.

Стаття 24. Реклама зброї

1. Реклама зброї здійснюється тільки у відповідних спеціалізованих виданнях щодо зброї, або безпосередньо у приміщеннях торговельних закладів (підприємств), які реалізують зброю, або на відповідних виставках (заходах).

2. Порядок рекламування бойової зброї, озброєнь і військової техніки, а також зброї, яка відповідно до законодавства України може перебувати у власності осіб, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів населення

1. Реклама послуг (банківських, страхових, інвести-ційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх здійснюють, можлива лише за наявності ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер, дату видачі ліцензії та найменування органу, який видав цю ліцензію. Це положення не застосовується у випадках, коли подається тільки реклама знаку товарів і послуг, назви особи (без реклами послуг).

2. У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за підсумками не менш як одного року.

Стаття 26. Реклама цінних паперів

1. Рекламою цінних паперів визнається реклама про: цінні папери, які емітуються та/або перебувають в обігу;

учасника ринку цінних паперів та його діяльність;

угоди з цінними паперами та/або умови цих угод.

Інформація, яка відповідно до чинного законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою цінних паперів. 2. Рекламодавцями реклами цінних паперів можуть бути лише учасники ринку цінних паперів.

3. Реклама рекламодавців ? професійних учасників ринку цінних паперів - обов'язково повинна містити відомості про наявність спеціального дозволу (ліцензії), що підтверджує право на здійснення відповідного виду діяльності на ринку цінних паперів, із зазначенням номеру дозволу, дати його видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл. Це положення не застосовується у випадках, коли здійснюється рекламування знаків для товарів та послуг учасника ринку цінних паперів без надання послуг щодо рекламування цінних паперів.

4. Рекламодавцям при виробництві та розповсюдженні реклами цінних паперів забороняється:

- вказувати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами, окрім випадків, коли таке повинне вказуватися відповідно до вимог чинного законодавства про цінні папери, та надавати прогнози щодо зростання курсової вартості цінних паперів;

- рекламувати цінні папери до публікації інформації про випуск цінних паперів та їх реєстрацію відповідно до чинного законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- використовувати відомості, які відсутні в інформації про емісію цінних паперів, що зареєстрована в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. У разі, коли випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити розповсюдження реклами цих паперів у 3-денний термін з моменту реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про наслідки підписки на цінні папери.

Стаття 27. Реклама видів підприємницької діяльності, які потребують ліцензії

Реклама видів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України потребують ліцензії, повинна містити посилання на номер чинної ліцензії, дату її видачі та найменування органу, що видав ліцензію.

Стаття 28. Реклама про зниження цін на продукцію (розпродаж)

Реклама про зниження цін на продукцію (розпродаж) повинна містити відомості про місце, дату початку та закінчення розпродажу, а також процентне співвідношення розміру зниження до попередньої ціни реалізації товару.

Стаття 29. Реклама еротичної продукції

Реклама еротичної продукції здійснюється у відповідних спеціалізованих виданнях щодо такої продукції, а також безпосередньо у приміщеннях торгівельних закладів (підприємств), які реалізують еротичну продукцію, або на відповідних виставках (заходах).

Еротична реклама або фрагменти еротичної реклами в інших рекламах забороняється.

РОЗДІЛ IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ

Стаття 30. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу

1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своєї компетенції, визначеної законами України:

- Державний комітет по стандартизації, метрології і сертифікації України - щодо рекламодавців та розповсюджувачів реклами у сфері захисту споживачів реклами від порушень законодавства про рекламу;

- Антимонопольний комітет України - щодо порушень антимонопольного законодавства.

- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності.

- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо реклами цінних паперів

2. На вимогу державних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), на які покладено контроль за дотриманням законодавства про рекламу, рекламодавці та розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень, передбачених цим Законом.

3. З метою координації діяльності суб'єктів рекламного ринку Кабінет Міністрів України створює Раду з питань реклами, до складу якої входять представники об'єднань громадян та підприємств у галузі реклами.

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу

1. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть:

а) рекламодавці, винні:

- у замовленні реклами продукції, виробництво та/або реалізацію якої заборонено чинним законодавством,

- у розповсюдженні реклами, забороненої чинним законодавством,

- у недотриманні вимог законодавства про рекламу щодо змісту реклами,

- у порушенні порядку розповсюдження р
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
33283
Коментарі
0
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду