ПРОЕКТИ
16:51
Середа, 4 Квітня 2007

Відбулося установче засідання Науково-експертної ради Держтелерадіо

До складу ради увійшли фахівці галузі, народні депутати, представники органів державної влади тощо.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України з метою експертно-аналітичного забезпечення своєї роботи, розгляду актуальних питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері започаткував роботу Науково-експертної ради при комітеті. 4 квітня у Національному прес-центрі телебачення і радіомовлення відбулося організаційне засідання ради.

 

До складу ради увійшли фахівці галузі, народні депутати, представники органів державної влади тощо (повний список див. нижче).

 

Відкривши засідання, перший заступник голови Держтелерадіо Анатолій Мураховський  повідомив присутніх про намір Комітету системно працювати з експертами та фахівцями інформаційної галузі  з метою забезпечення абсолютної прозорості всіх рішень. Голова Ради – радник голови Держтелерадіо Едуарда Прутніка зі стратегічних питань Ігор Чабан  - наголосив, що Рада є саме громадською, і в її роботі не братимуть участь на постійних засадах працівники  апарату Комітету.  Водночас, члени Ради матимуть змогу знайомитися зі всіма дорученнями Голови Держтелерадіо  всім підрозділам комітету.  

 

Серед головних завдань членів Ради  на найближчий час  - брати активну участь у розробці концепції  Суспільного мовлення, розробці  пропозицій щодо становлення в країні галузі піару та  зв’язків з громадськістю тощо.  На нинішньому ж засіданні  члени  Ради  обговорили хід виконання програми «Українська книга».  Цього року комітет влаштував публічне обговорення всіх заявок, які надійшли в рамках програми. Отримано їх понад 1200 – і це без музично-нотної літератури, - приблизно на 120-140 мільйонів гривень. Держбюджет виділяє 20 мільйонів, тож зрозуміло, що з отриманих пропозицій  буде реально видана кожна 7-8 книга. Членам Науково-експертної ради запропоновано визначитись із власними пріоритетами у списку. Найближчими днями на сайті Держтелерадіо буде опублікований повний список пропозицій. Опублікує його й «Детектор медіа». Кожен охочий зможе взяти участь у дискусії щодо доцільності видання тих чи інших книжок. На основі дискусії та думки Науково-експертної ради буде сформовано остаточний список.

 

«Детектор медіа»

 

 

Положення про Науково-експертну раду Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 

1. Наукова експертна рада (далі - Рада) є постійно діючим дорадчим органом при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі - Комітет).

 

2. у своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України та Комітету, а також цим Положенням.

 

3. основними завданнями діяльності Ради є:

Експертно-аналітичне забезпечення роботи Комітету;

Вивчення, системний аналіз і прогнозування процесів  в інформаційній та видавничій сферах;

Розгляд актуальних питань розвитку ринків ЗМІ, реклами та системи зв‘язків з громадськістю;

Розгляд актуальних питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

Розгляд питань дотримання прав на свободу слова та захисту журналістів;

 

4. рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

 

Здійснює попередній розгляд, експертизу проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інформаційних відносин, які надходять до Комітету або вносяться на розгляд Верховної Ради України, а також ініціює розробку нових проектів нормативно-правових актів;

Проводить дослідження, необхідні для обґрунтування проектів рішень Комітету з актуальних питань, віднесених до його компетенції;

 

Вносить пропозиції щодо основних засад державної політики в інформаційній та видавничій сферах, розвитку інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки України;

 

Вносить пропозиції з вирішення проблемних питань роботи Комітету;

 

Аналізує стан та тенденції розвитку інформаційної та видавничої сфер, ринків ЗМІ, реклами та системи зв‘язків з громадськістю, а також дотримання права на свободу слова та інформації;

 

Вносить пропозиції щодо покращення стану дотримання та виконання міжнародних зобов‘язань України у сфері інформаційних відносин;

 

5. До складу Ради за згодою можуть входити представники підприємств та організацій, що належать до сфери управління Комітету, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об‘єднань громадян, засобів масової інформації, наукових установ, які мають відповідний досвід і кваліфікацію в інформаційній та видавничій сферах, необхідних для забезпечення високого рівня експортно-аналітичного супроводу діяльності Комітету. 

 

Персональний склад Ради та зміни до нього за поданням Голови Ради затверджуються Головою Комітету.

 

Члени Ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах;

 

6. члени Ради мають право:

 

Брати участь у підготовці та прийнятті рішень Ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Ради;

 

Вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради;

 

Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Комітету інформацію, необхідну для своєї роботи;

 

Брати участь у роботі секцій, експертних та робочих груп Ради або очолювати їх;

Ініціювати залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

 

Брати участь у вирішенні інших питань діяльності Ради.

 

7. Члени Ради зобов‘язані:

 

Дотримуватися вимог цього положення та рішень Ради;

Брати активну участь у діяльності Ради, її органів;

 

Утримуватись від коментарів, що можуть бути сприйняті як позиція Ради, до остаточного прийняття Радою відповідного рішення.

 

Доступ членів Ради до інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, здійснюється на підставі вимог чинного законодавства.

 

8. Припинення членства у Раді здійснюється за заявою члена Ради та рішенням Голови Ради. Члена Ради може бути виключено з її складу, якщо він не брав участь у трьох і більше засіданнях Ради без поважних причин.

 

9. Раду очолює Голова, який призначається рішенням Голови Комітету.

 

Голова Ради має заступників, які призначаються Головою Комітету з числа членів Ради за поданням Голови Ради. У разі тимчасової відсутності Голови Ради виконання його обов‘язків окладається на одного із заступників.

 

Голова Ради:

Організовує діяльність Ради;

Скликає та організовує підготовку засідань Ради;

Підписує документи від імені Ради;

Представляє Раду у взаємовідносинах із Комітетом, об‘єднаннями громадян, засобами масової інформації;

У разі необхідності скликає позачергові засідання Ради;

 

10. Основною формою роботи Ради є її засідання, що проводяться за потребою.

Голова Ради інформує Голову Комітету про проведення засідання Ради та подає матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради, не пізніше ніж за три дні до засідання.

   

Матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради, мають містити пояснювальну записку, в якій обґрунтовується необхідність розгляду питання, довідкові та аналітичні документи, проект рішення Ради, які надсилаються її членам не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

 

На засідання Ради також можуть бути запрошені працівники Комітету, підприємств, організацій, що належать до сфери його управління, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об‘єднань громадян, засобів масової інформації та наукових установ.

 

Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Рішення Ради є правочинним, якщо воно приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

В окремих випадках засідання Ради можуть проводитись у телефонному (селекторному)  режимі, внесення пропозицій та голосування членів Ради можуть відбуватись заочно з використанням факсу.

 

Результати обговорення розглянутих питань оформлюються рішеннями Ради і протоколами, які готуються не пізніше, ніж у триденний термін від дня проведення засідання і підписуються головуючим на засіданні.

 

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і подаються на розгляд Голови Комітету для врахування в роботі.

 

11. Рада під час здійснення своєї діяльності можу утворювати секції, експертні та робочі групи (постійні та тимчасові) за напрямками діяльності Комітету.

 

12. Організаційне та документальне забезпечення роботи Ради здійснює робочий орган – секретаріат. Прядок роботи секретаріату визначається Головою Ради.

Матеріально-технічне забезпечення роботи Ради покладається на адміністративно-господарський департамент Комітету.

 

13. пропозиції щодо внесення змін до цього Положення подаються Головою Ради та затверджуються Головою Комітету.

 

Склад

 

Науково-експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Чабан Ігор Семенович – радник Голови Комітету зі стратегічних питань, заслужений журналіст України, Голова Ради;

Ткаченко Тамара Віталіївна – голова правління ДАК «Укрвидавполіграфія», кандидат технічних наук, заступник Голови Ради;

Афонін Олександр Васильович – президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, голова експертної комісії з питань книговидання та бібліотечної справи Національної Ради з питань культури та духовності при Президентові України (за згодою);

Вакуліна Олена Леонідівна – голова правління ВАТ «Видавництво «Київська правда»;

Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна – генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України, заслужений працівник культури України (за згодою);

Гофайзен Олег Вікторович – завідувач кафедрою телебачення і радіомовлення Одеської національної академії зв‘язку ім. О. С. Попова, начальник відділу ТБ ДП УНДІРТ, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою);

 Заблоцький Віталій Петрович – народний депутат України, кандидат історичних наук, доктор філософських наук, професор (за згодою);

Каракай Юрій Васильович – народний депутат України, кандидат економічних наук, доцент (за згодою);

Киричок Петро Олексійович – директор Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» (за згодою);

Кобзаренко Анастасія Степанівна – директор Національної бібліотеки України для дітей, заслужений працівник культури України (за згодою);

Колесніченко Вадим Васильович – народний депутат України (за згодою);

Кузнєцов Сергій Миколайович – голова правління ВАТ «Поліграфкнига», голова Київської обласної колегії адвокатів;

Кулиняк Михайло Андрійович – заступник Міністра культури і туризму України, кандидат мистецтвознавства (за згодою);

Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна – голова правління громадської організації «Детектор медіа», шеф-редактор Інтернет-видання та журналу «Детектор медіа» (за згодою);

Ложкін Борис Євгенович – президент ЗАТ «Український Медіа Ходинг», віце-президент Української асоціації видавців періодичної преси, кандидат філологічних наук, заслужений журналіст України (за згодою);

Лубківський Роман Мар‘янович – Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, поет, перекладач, культуролог, громадсько-політичний діяч (за згодою);

Ляхов Олександр Іванович – завідувач кафедрою мультимедійних систем Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси, кандидат технічних наук, доцент;

Милиневська-Грищенко Ірина Леонідівна – шеф-редактор новин телеканалу «НТН» (за згодою);

Мустафін Олексій Рафаїлович – заступник голови правління ММЦ «СТБ» з інформаційного мовлення, заслужений журналіст України (за згодою);

Онищенко Олексій Семенович – генеральний директор Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, доктор філософських наук, професор, академік НАН України (за згодою);

Остапенко Дмитро Іванович – генеральний директор Національної філармонії України, професор кафедри народних інструментів Національної музичної академії України ім. П. Чайковського, народний артист України (за згодою);

Перелигіна Людмила Федорівна – голова Центрального комітету профспілки працівників культури України, член президії Федерації профспілок України (за згодою)

Піховшек В’ячеслав Володимирович – ТРК «Студія «1+1», автор і ведучий програми «Епіцентр», заслужений журналіст України (за згодою)

Протасенко Олександр Вікторович – директор ДВАТ «Укркнига»

Ротовський Андрій Андрійович – президент Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга зв’язків з громадськістю (за згодою)

Рожок Володимир Іванович – ректор Національної музичної академії України, доктор мистецтвознавства, професор (за згодою)

Созановський Сергій Леонідович – голова правління АТЗТ «УНТК» («Інтер») (за згодою)

Смолій Валерій Андрійович – директор Інституту історії України, академік НАН України (за згодою)

Суворова Людмила Вікторівна – шеф-редактор газети «Казковий вечір» (за згодою)

Тесленко Валентин Вікторович – заступник Міністра освіти і науки України, кандидат педагогічних наук (за згодою)

Цодіков Леонід Ілліч – президент Української асоціації видавців періодичної преси (за згодою)

Чебикін Андрій Володимирович – ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою)

Черній Анатолій Миколайович – технічний директор телеканалу «Інтер» (за згодою).

У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
Всі матеріали розділу / жанру:
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
28602
Переглядів
Коментарі
Код:
Им'я:
Текст:
Коментувати
Коментувати
Нові тексти на ДМ
2016 — 2018 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop